HAKKIMIZDA

KURULUŞ

Betokont yapı malzemeleri laboratuarı TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarına uygun hizmet vermekte olup, deney yapan laboratuar personeline ticari, pazarlama ve finansman faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Üçüncü taraf laboratuar hizmeti verebilmek için laboratuar personeli teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan daimi olarak ari tutulmaktadır. Laboratuar, kalite sistemi ve deney prosedürlerini yerine getirecek yetkili ve teknik personel sahibi olup, numune yollayan bütün kurum, kişi ve yasal kuruluşlarla olan ilişkilerini gizli tutarak iletişim, yeterlilik ve tarafsızlık ile ilgili konularda dokümante edilmiş prosedürlere uygun çalışmaktadır. Laboratuarın organizasyon şeması hazırlanmış olup tüm personelin yetki ve sorumlulukları ve birbirleri ile olan ilişkileri belirlenmiştir.

ORGANİZASYON

Betokont yapı malzemeleri laboratuarı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı şartname ve talimatları doğrultusunda beton ve yapı malzemeleri konusunda hizmet vermektedir. Betokont yapı malzemeleri laboratuarı yöneticisi laboratuarın sorumluluğunu üstlenmiştir. Laboratuarın kalite sisteminden sorumlu laboratuar Kalite Yöneticisi aynı zamanda Laboratuar Müdürlüğü görevini de yapmaktadır. Doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır. Bütün personelin görev, yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında belirlenmiştir.

KALİTE POLİTİKASI

Küreselleşen dünyada bir yaşam tarzı haline gelen kaliteyi üretmek kuruluşumuzun temel amacıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en etken güç olan çalışanlarımızın kalitesinin iç ve dış eğitimlerle yükseltilmesi değişmez hedefimizdir. Çevre korunmaksızın kalitenin üretilemeyeceğinin bilincinde olarak firmamız, çevrenin korunması için her olanağını seferber etmeye kararlıdır. Standartlar güncel olarak takip edilecek ve bu standartlardaki değişiklikler anında uygulamaya alınacaklardır. Aşağıda imzaları bulunan bizler kaliteye giden yolda en küçük bir duraksamaya meydan vermemek, müşteri isteklerini tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda daima ön planda tutarak tam bir müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için üzerimize düşen görevleri dürüstlük ilkesinden taviz vermeden eksiksiz yapmayı taahhüt ediyoruz.
Amacımız hizmetlerimizle ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak, TS EN ISO 9002, TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının şartlarını karşılayacak şekilde planlı ve sistematik çalışmak ve çevreye de duyarlı faaliyetlerle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Kaliteye giden yolda tüm çalışanlarımıza üstün başarılar dileriz.

KALİTE SİSTEMİ

Betokont yapı malzemeleri kalite kontrol Laboratuarı’nda kalite sistemi kurulmuş olup uygulaması ve sürekliliği sağlanmaktadır. Laboratuar, deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için TS EN ISO/IEC 17025 Standartlarının şartlarını kapsayan kalite el kitabını hazırlamış, kalite politikası ve kalite sisteminde kullanılan eğitim, iç tetkik ve bakım gibi programlar, prosedür ve talimatlar dokümante edilmiştir. Bu dokümanlar hizmet kalitesini etkileyen bütün personele dağıtılmış olup personel tarafından anlaşılması ve uygulanması sağlanmıştır. Laboratuarın kalite politikası ve hedefleri yazılı hale getirilmiş olup kalite politikasının beyanı laboratuar yöneticisi onayı ile yayınlanmıştır. Laboratuardaki kalite sistem yapısı, standardın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
Kalite Planlaması
Betokont yapı malzemeleri kalite kontrol laboratuarı deney sonuçlarının kalitesi için gerekli şartların sağlanması amacıyla Kalite Sistemi kapsamında tanımlamaları (kaliteyi etkileyen tüm faaliyetlerle ilgili) yaparak dokümante etmiştir. Bu dokümantasyon için yapılan bütün faaliyetlerin başlangıcından sonuna kadar hizmetin kontrolü için yapılan Laboratuar Kalite Planlarını dokümante etmekte ve sürekliliğini sağlamaktadır.